اعضاء تحقیق و توسعه
ثبت
|

fa en

logo

اعضاء واحد تحقیق و توسعه

 

k0 002

 

مدیردامپزشک واحد تحقیق و توسعه(R&D)

آقای دکتر علی اوسط حسینی

 

این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

موبايل : 09113921140

 

 

    مدارک  تحصیلی 

  دکتری تخصصی (Ph.D. ( 1386

رشته تحصیلی :دامپزشکی، بیماریهای طیور

نام دانشگاه محل اخذ مدرک: دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، دانشکده دامپزشکی

موضوع پایان نامه:" تعیین هویت مولکولی مایکوپلاسما سینوویه جداشده از مرغداری های صنعتی استان مازندران"

اساتید راهنما:دکتر سید علی پوربخش،دکتر سعید چرخکار 

اساتید مشاور:دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد، دکتر نریمان شیخی

    دکتری عمومی   1365

رشته تحصیلی: دامپزشکی

نام دانشگاه محل اخذ مدرک: دانشگاه تهران

موضوع پایان نامه:" نگرشی چند جانبه بر سنگ های ادراری در سگ"

استاد راهنما: دکتر رسول روح الامین

 

سوابق اجرائی و تجارب شغلی

 

-        مدیر گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد چالوس از سال 1371 به مدت 10 سال

- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس – از سال 69 تا کنون

- مشاور دامپزشکی شرکت مرغ اجداد زربال- از سال 71 تا 78

- مشاور دامپزشکی مجتمع کشت و صنعت رامسر طیور از سال 1378 تا سال 88

- مشاور دامپزشکی شرکت مرغ مادر نوشهر ماکیان از سال 81 تا کنون

- مشاور دامپزشکی شرکت مرغ مادر زرپای نوشهر از سال 81 تا کنون

- مشاور واحد R&D شرکت خوراک دام و طیور سلسا از سال 90 تا کنون

سوابق تدریس

تدریس در مقطع کارشناسی:

نام درس ها: بیماری های عفونی دام و طیور ،بیماریهای انگلی و عفونی دام و طیور، بهداشت دام و طیور، پرورش طیور، پرورش مرغ اجداد و مادر، جوجه کشی، دامپروری عمومی ، دانشگاه آزاد واحد چالوس ، از سال 82 تا کنون

 

تدریس درمقطع کاردانی:

نام درس ها: بیماری های طیور، درمانگاه طیور،کارآموزی،پرورش طیور،بیماریهای مشترک، ویروس شناسی– دانشگاه آزاد واحد چالوس،از سال 70  تا 84

 

تالیف ها

-   كتاب ها

1-  سید علی اوسط حسینی، پائولا آقابیگی: بیماری ویروسی طیور ، انتشارات دانشگاه آزاد واحد چالوس- 1392

 

2- دکتر رسول روح الامين، دکتر محمد علی راد ، دکتر علی اوسط حسینی: بيماريهاي  ادراري - تناسلي در دامهاي كوچك . انتشارات دانشگاه تهران. سال١٣٧١

 -  مقالات

 الف) مقالات علمی پژوهشی

1-    ردیابی سروتیپ 793/B ویروس برونشیت عفونی از گله های گوشتی دارای علائم تنفسی در غرب مازندران- مجله پژوهش های بالینی دامپزشکی. دوره چهارم، شماره دوم، تابستان 1392، صفحات 91 -97

2-     مطالعه مولکولی مایکوپلاسماهای سینوویه جداشده از مرغداری های صنعتی استان مازندران، مجلۀ علمی پژوهشی علوم دامپزشکی ایران ، واحد علوم وتحیقات ، سال ششم، شماره1، بهار 88

     3 - آنالیز فیلوژنتیک تعدادی از سویه های مایکوپلاسما سینوویه جداشده از مرغداری های صنعتی استان مازندران- مجلۀ علمی پژوهشی دامپزشکی ایران ، دانشگاه اهواز، دوره ششم شماره 1، بهار 89

 ب) مقالات علمی- آموزشی

1-    پیشگیری و درمان عفونت های مایکوپلاسمائی طیور. مجله دامپرور ، شماره 42، 1388

2-     پروتئين فاز حاد و کاربرد آن در تشخيص  بيماری های طيور ، فصلنامه علمی تخصصی طیور(چکاوک)، دوره هجدهم، شماره 2، 1388

3-     مایکوپلاسماهای طیور، بیولوژی مولکولی و بیماریزائی. فصلنامه علمی تخصصی طیور(چکاوک)، دوره هفدهم، شماره 3، 1387

4-      بیماری کوکسیدیوز طیور و پیشگیری از آن با واکسیناسیون ،مجله دامپرور. 1387؛7(37):‏20-21

5-    بیماری مارک و گزارش یک مورد آن در گله گوشتی ،فصلنامه علمی تخصصی طیور(چکاوک). 1385؛15(4):‏11-18)

6-     لکوز ميلوئيد (لکوزJ  ) نگرانی جهانی صنعت طيور گوشتی – جهان مرغداری شماره ٣٠ بهمن و اسفند ١٣٨٣

7-     مروری بر بيماری مارک - گاهنامه علمی ترويجی دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس-سال اول شماره ٣، ١٣٨٣

8-      مروری بربيماری لکوز با تکيه بر همه گيری شناسی و روشهای تشخيص آن – فصلنامه علمی تخصصی طیور( چكاوك)، دوره ١٣ شماره ٣ پائيز ١٣٨٣ با همکاری دکتر محمد حسن بزرگمهری

9-     بيماری آسيت در جوجه های گوشتی – مجله علمی ترويجی (دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس)سال اول شماره ١ ،١٣٨٢

10- جنبه های علمی و کاربردی داروهای ضد کوکسيديوز – دنيای کشت و صنعت شماره ١٣ سال ١٣٨٢

11-  بيماری AE و اهميت آن در گله مادر – دنيای کشت و صنعت شماره ١٢ سال ١٣٨٢

12- اهميت صنعت طيور استان مازندران و ضرورت حفاظت آن. طلوع مهر. واحد نوشهر و چالوس- شمارة ١١ . ١٣٨٠

13-  باكتريها تهديدي پنهاني براي جوجه كشي . مجلة صنايع مرغ مادر. سال هفتم. شمارة ٤٢ . ١٣٧٧

14- اهميت ويروسها در پرورش طيور. مجلة چكاوك. دورةششم. شمارة ٤ . ١٣٧٦

15- ديسكندروپلازي و نكروز سر استخوان ران در جوجه هاي گوشتي. چكاوك. دورة ششم. شمارة ٣. ١٣٧٦

16- كنترل بيماري كوكسيديوز در گله هاي مادر گوشتي. صنايع مرغ مادر . سال ششم. شمارة٣٩ . ١٣٧٦  

17- بيماري مارك و روشهاي كنترل آن . مجلهء صنايع مرغ مادر .سال پنجم . شمارهء ٣٦ . ١٣٧٥

18- آلودگيهاي باكتريائي تخم مرغهاي جوجه كشي . چكاوك. دورهء پنجم. شمارهء٢ . سال ١٣٧٥

19- عفونتهاي سالمونلائي در طيور . مجلهء چكاوك . دورهء چهارم . شمارهء ٣ . سال ١٣٧٤

20- نقرس احشائي طيور ، علل و روشهاي كنترل آن . مجله، صنعت مرغداري. شمارهء ٢٩ . سال ١٣٧٤

21-نگرش جهاني بر بيماري مارك در طيور تخمگذار . مجلهء صنعت مرغداري . شمارهء ٢٤ . سال ١٣٧٣

22-روشهاي كنترل كوكسيديوز در گلهء مادر گوشتي . مجلهء چكاوك . دورهء سوم . شمارهء٢ . سال ١٣٧٣

23- بررسي مشكلات قابليت جوجه كشي . مجلهء چكاوك . شمارهء ١٧ . سال ١٣٧٢

24- انتقال بيماريهاي انگلي به انسان در اثر مصرف آبزيان:      قسمت چهارم- آنژيواسترونجيلوزيس. اطلاعات علمي. شمارهء ١٧ .سال١٣٦٦

25- انتقال بيماريهاي انگلي به انسان در اثر مصرف آبزيان:       قسمت سوم- پاراگونيميازيس . اطلاعات علمي . شمارهء ١٦ . سال ١٣٦٦

26- انتقال بيماريهاي انگلي به انسان در اثر مصرف آبزيان : قسمت دوم-  كلونوركيازيس .  اطلاعات علمي . شمارهء ١٤.   سال ١٣٦٦

27- انتقال بيماريهاي انگلي به انسان در اثر مصرف آبزيان:   قسمت اول – ديفيلو بوتريازيس .     اطلاعات علمي .  شماره ١٣ . سال ١٣٦٦

 ج) مقالات ارائه شده در سمینارهای ملی

 

1-    مقایسه تیتر HIناشی از چندین روش واکسیناسیون در جوجه های گوشتی، هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران، 16-18 اردیبهشت 1393، تهران

2-    استفاده از روش Nested- PCR برای شناسای سروتیپ های ویروس IB  در گله های گوشتی دارای علائم تنفسی، اولین همایش الکترونیکی کشاورزی. بهمن 1392

 

3-                      آنالیز فیلوژنتیک مایکوپلاسماهای سینوویه جدا شده از مرغداری های صنعتی استان مازندران، ششمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز، 6 تا 8 مرداد 1388

4-                مونیتورینگ سرمی عفونت های مایکوپلاپلاسمائی طیور ، نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان، 3 تا5 دیماه 1387 

5- گزارش یک مورد همانژیوما و میلوسایتوما در گله مادر گوشتی ، 1387؛ چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماری های طیور. دانشگاه شهر کرد

      6- تعیین هویت مولکولی مایکوپلاسماهای سینوویه جداشده از مرغداری های صنعتی استان مازندران،1387؛   چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماری های طیور. دانشگاه شهر کرد

    7- بررسی علل حذف لاشه های طیور و مطالعه موارد مشکوک به مارک از دیدگاه هیستوپاتولو‍ی در کشتارگاه های صنعتی طیور ،1387؛(پوستر) چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماری های طیور. دانشگاه شهرکرد

 د) مقالات ارائه شده در سمینارهای منطقه ای

 

1- مراحل پاندمی آنفلوانزای مرغی   ،1387؛ همایش منطقه ای بیماریهای مشترک و راهکارهای کنترل و پیشگیری ، دانشگاه آزاد  واحد چالوس

2-   اپیدمیولوژی آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و تاثیر آن بر صنعت طیور ، سمینار یکروزه آخرین دستاوردهای علمی و اجرائی مراقبت و درمان آنفلوانزای فوق حاد پرندگان1386 ؛ مرکز بهداشت شهرستان تنکا بن 

3-      مدیریت 10  روز اول جوجه گوشتی،  سمینار یکروزه مدیریت جوجه گوشتی نژاد آپلاس. 1386؛ برگزارکننده ،شرکت اجداد ارم ،استان گیلان- رشت

  4 -  آنفلوانزای مرغی وخطر بروز پاندمی – سمینار زئونوزها- باشگاه پزوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس – ٢٣ آذر ١٣٨٥

    5-  امنیت زیستی و نقش آن در کنترل آنفلوانزای مرغی ( سخنرانی علمی )، باشگاه پژوهشگران جوان ، دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس – ١٥ اسفند ٨٥      

6-  آنفلوانزای مرغی و خطرات بهداشتی آن برای انسان – سمينار منطقه ای توسعه محيط زيست و بهداشت در شهرستان نوشهر ( پوستری) – آذر ١٣٨٤ – دانشگاه آزاد واحد چالوس

7-  روشهاي كنترل آلودگي سالمونلائي در طيور – اسفند ١٣٨٢.دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس ١٣٨٤

8-  آنفلوآنزاي مرغي و گزارشي از اپيدمي آن در خاور دور – اسفند ١٣٨٢

      ( برگزار كنندگان : شبكه هاي دامپزشكي نوشهر و چالوس – مكان: آمفی تئاتر منابع طبيعي چالوس )

9-    اثرات ايمونوسوپرسيو بيماري گامبورو . سال ١٣٧٨، دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس

10-    بيماري آنفلوآنزاي طيور -  اسفند ١٣٧٧  ،  دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس

11- پريونها و بيماريزائي آن در انسان و دام . ارديبهشت ١٣٧٧، دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس     

12-           اهميت بهداشتي بقاياي داروها و مواد شيميائي در محصولات طيور. ١٣٧٥،       دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس 

13-      روشهاي پيشگيري از عفونتهاي سالمونلائي طيور. سال ١٣٧٤     ، دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس

14-بيماري كوكسيديوز و روشهاي كنترل آن . سال ١٣٧٣ . دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس

 

  ه) مقالات ارائه شده در سمینارهای بین المللی

 

1-    Hosseini Aliabad, S.A.,  Momayez, R. and  Eshratabadi, F. Detection of infection bronchitis virus (serotype 793/B) from a broiler flock with respiratory signs and high mortality. 2014. The 4th International Veterinary Poultry Congress. February 16-17, Tehran, Iran.

2-    Hosseini Aliabad, S.A., Sheikhi, N. Drug Interaction between Tiamulin and Salinomycine in a Broiler Breeder Flock. 2014. The 4th International Veterinary Poultry Congress. February 16-17, Tehran, Iran.

3-    Hosseini Aliabad, S.A.,  Momayez, R., Mahmodzadeh, M. Detection of infectious bronchitis, Newcastle disease and avian influenza (H9N2) viruses from broiler flocks with respiratory disorders in western part of Mazandran in Iran. 2014. The 4th International Veterinary Poultry Congress. February 16-17, Tehran, Iran.

4-    M. Raeesi, S. A. Hoseini- Aliabad, A. Roofchaee, A. Zare Shahneh and S. Pirali, Effect of periodically use of garlic(Allium sativum) powder on performance and carcass characteristics in broiler chickens ; WASET 2010 ; July 28-30, 2010 ; Paris, France

5-    S.A. Hosseini-Aliabad; P. Mortazavi; R. Khoshbakht and A.S. Mousavi; Causes of Broiler Carcasses Condemnation in Nowshahr Poultry Slaughters (North of IRAN) with Hystopathologic Study of Cases Suspected to Marek's Disese ; 8th EUROPEAN SYMPOSIUM, Club Hotel Dante, Cervia (Italy) 18th – 22nd of May 2009

 

و) مقالات چاپ  شده در مجلات  بین المللی

 

1-    Hosseini Aliabad, S. A., Pourbakhsh, S. A., Charkhkar S., Bozorgmehri Fard M. H. and Shikhi, N. (2012). Molecular study and phylogenetic analysis of Mycoplasma synoviae isolated from poultry flocks from Mazandran Province of Iran.   African Journal of Biotechnology Vol. 11 (8), pp. 2124-2129.

2-     S.A. Hosseini-Aliabad ; P. Mortazavi; R. Khoshbakht; and A.S. Mousavi. (2011) Causes of Broiler Carcasses Condemnation in Nowshahr (north of Iran) Poultry Slaughters with Hystopathologic Study of Cases Suspected to Marek's Disease. Journal of Agricultural Science and Technology A 1,1069- 1073

 طرح های پژوهشی

1-

2- بررسی سرمی آلودگی بروسلوز گله های گوسفند و بز در شهرستان نوشهر. دانشگاه آزاد چالوس،پاییز 92   

3-  بررسی تیتر آنتی بادی نیوکاسل حاصل از مصرف چند نوع واکسن  و روش های متفاوت واکسیناسیون در جوجه های گوشتی، دانشگاه آزاد چالوس،تابستان92

4-  جداسازی و شناسائی عوامل ویروسی عفونت های تنفسی طیور در مرغداری های صنعتی غرب مازندران، دانشگاه آزاد چالوس، زمستان 89

5- تاثیر مدت و میزان  استفاده از پودر سیر (sativum Allium) در جیره ،  بر عملکرد،  بازده لاشه  و پارامترهای خونی جوجه گوشتي ، دانشگاه آزاد واحد چالوس،باشگاه پژوهشگران جوان، همکار طرح، زمستان 88

    6- بررسی علل حذف لاشه های طیور و مطالعه موارد مشکوک به مارک از دیدگاه  هیستوپاتولوژی در کشتارگاه های طيور شهرستان نوشهر، اسفند ٨٥

7-     بررسی وضعیت بهداشتی کشتارگاه های دام در شهرستان های نوشهرو چالوس (زمستان 75)

  گارگاه های آموزسی

1-  کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی به زبان فارسی، دانشگاه آزاد واحد چالوس، بهمن 87

2- کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد واحد چالوس، بهمن 87

3-  کارگاه آموزشی نگارش پوستر به زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد واحد چالوس، بهمن 87

4- کارگاه آموزشی نگارش زندگینامه به زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد واحد چالوس، بهمن 87

6-                 کارگاه آموزشی تعلیم و تربیت ٣ – ١٥ لغایت ١٩ اسفند ٨٥ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس

7-    کارگاه آموزشی تعلیم وتربیت ٢ – ١٠ لغایت ١٤ اسفند ١٣٨٤ - دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس

8-      کارگاه آموزشی تعلیم وتربیت ١ – ٢٨ آبان لغلیت دوم آذر ١٣٨٤ - دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس

9-    کارگاه آموزشی روش تدریس – ٢١ لغایت ٢٣ فروردین ١٣٨٠ – دانشگاه آزاد واحد نوشهر و چالوس

 

مهارت ها و توانمندی ها

1-    آشنائی با روش ساخت و استفاده از واکسن های طیورشهریور  1378  بوداپست (مجارستان)

2-    آشنائی با روشهای مدیریت مرغ اجداد هایبرو، آبان  1382 - (هلند)

3-    تکنیک های تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای طیور، موسسه رازی، مرداد 1374

 افتخارات

 

1-    پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد واحد چالوس در سال 1392 در حوزه دامپزشکی و علوم پزشکی

 ارائه دوره های آموزشی

 1-    مدیریت بهداشت مرغداری-آبان سال85 –سازمان تحقیقات و اموزش کشاورزی استان مازندران- ساری

2-    - اهمیت بهداشت و بیوسکیوریتی در فارم های مادر –  برگزارکنندگان : واحد آموزش اداره کل جهاد سازندگی واداره کل دامپزشکی استان مازندران (دوره بازآموزی برای دامپزشکان مزارع مرغ مادر ) - مکان: سالن اجتماعات اداره کل دامپزشکی استان – زمان : آبان 1386

3-    کارگاه های آموزشی متعدد در منطقه مانند: همایش کمپلکس تنفسی طیور با تاکید بر بیماری برونشیت عفونی ، کارگاه آموزشی مدیریت عوامل محیطی و نشست هم اندیشی در مورد بیماری آسیت.                                            

عضویت در جوامع علمی و صنفی

 

1-      جامعه دامپزشکی ايران و جامعه جهانی دامپزشکی

2-      سازمان نظام  دامپزشکی ايران

3-     انجمن جهانی علوم طيور

 


 

 

 

 


 

Untitled

 

مهندس مسعود ابراهیمی

عضو واحد تحقیق و توسعه

Eimal:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

0911-39-39-289

سوابق تحصیلی:

دانشگاه مقطع کاردانی (آزاد اسلامی واحد چالوسٰ، رشته تحصیلی دامپزشکی- پایان دوره 1385)

دانشگاه مقطع کارشناسی ( آزاداسلامی واحدچالوس،رشته تحصیلی کشاورزی- تولیدات دامی،پایان دوره 1387)

دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد ( آزاداسلامی واحد تبریز- چالوس،رشته تحصیلی کشاورزی- علوم دامی گرایش تغذیه طیور،پایان دوره 1390)

سوابق پژوهشی:

Effect of Herbal Plants of Cinnamon, Red pepper, Ginger and Cumin fed to Broilers on Performance indices.animal veterinary scinces 2013,3(5),131-135.

اثر گیاهان دارویی دارچین، فلفل قرمزٰ، زنجبیل و زیره سبز بر عملکرد جوجه های گوشتی. همایش ملی دام و طیور. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 1392

اثرگیاهان دارویی دارچین،فلفل قرمزٰ،زنجبیل وزیره سبزبرخصوصیات لاشه و طول و وزن روده جوجه های گوشتی. همایش ملی دام وطیور. دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، 1392

دوره های تخصصی سپری شده:

اصولGMPکارخانجات دام وطیور

دارای مجوزتهیه وبررسی طرح توجیهی واقتصادی

 

محصولات

واحد بازرگانی

گالری تصاویر

تحقیق و توسعه

مقالات

دانلودها

اعضای افتخاری

افتخارات

اخبار

تماس با ما

تلگرام سلسا

logo 20

مهمانان آنلاین

در حال حاضر 73 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

          تماس با ما


آدرس: مازندران، نوشهر، کمربندی نوشهر، شهرک صنعتی شهید ذوالفقاری، شرکت سولار سوی البرز (سلسا)

تلفن:9-52374068-011

آدرس دفتر بازرگانی سلسا : نوشهر، میدان بندر، رویروی دفتر قدیم باشگاه شموشک

تلفن: (5خط) 52125085 -011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                        

درباره ما


شرکت سولار سوی البرز  تولید کننده خوراک دام ، طیور و آبزیان با نام تجاری سلسا با شماره ثبت 1838 (سهامی خاص) در سال 1385 به ثبت رسیده و در سال 1386 با پشت سر گذاشتن مراحل مطالعاتی و تحقیقاتی شروع به ساخت خط اول تولید خوراک پلت ده تن در ساعت نموده و پس از آن توانست در اواخر سال 1389 خط اول تولید خوراک پلت طیور خود را به طور آزمایشی راه اندازی نموده که از اوایل سال 1390 تولید انبوه خود را آغاز نمود و به لطف و عنایت الهی در زمان بسیار کوتاهی توانست بخشی از بازار منطقه و کشور را پوشش دهد.

                                                                                                                             

                                                                                                                            Untitled-2